สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (35002)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (200043101160031108)
  1. กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (35001)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ (ง 241/5169 ครั้งที่ 60 ลว. 11  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  300,000.00  0.00  0.00  0.00  300,000.00 0.00
- รวม  300,000.00  0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (35002)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (200043500200321A344)
  2. กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับร.ร.ในโครงการพระราชดำริ (668580600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ปป.ซ่อมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/5252 ครั้งที่ 78 ลว. 21  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,550,700.00  245,000.00  1,305,700.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  1,550,700.00  245,000.00 1,305,700.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (35002)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (200043500200321A344)
  3. กิจกรรม : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (660516400063)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 โรงเรียน (ง 241/171 ครั้งที่ 202 ลว. 17  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  3,211,200.00  0.00  0.00  0.00  3,211,200.00 0.00
- รวม  3,211,200.00  0.00 0.00 0.00 3,211,200.00 0.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (35002)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004310116003212000)
  4. กิจกรรม : ปป.ซ่อมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างร.ร.คุณภาพประจำตำบล (66000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ปป.โรงเรียนในสังกัด 23 ร.ร. (ง 241/5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  10,886,400.00  3,767,300.00  3,364,000.00  121,800.00  3,633,300.00 66.63
- รวม  10,886,400.00  3,767,300.00 3,364,000.00 121,800.00 3,633,300.00 66.63 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (35002)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004310116003212000)
  5. กิจกรรม : รร.คุณภาพปจต. 1 ตำบล 1 รร.คุณภาพ (31116)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ครุภัณฑ์งานอาชีพ (ง 241/5169 ครั้งที่ 60 ลว. 11  พ.ย. 2565) งบโรงเรียน  2,220,000.00  320,100.00  0.00  0.00  1,899,900.00 14.42
- รวม  2,220,000.00  320,100.00 0.00 0.00 1,899,900.00 14.42 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (35002)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004310116003212000)
  6. กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพการศึกษา(ร.ร.มัธยมดีสี่มุมเมือง) (660007700000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ปป.ซ่อมอาคารเรียนสิ่งก่อสร้างประกอบร.ร.คุณภาพประจำตำบล (ง 241/ ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  19,204,200.00  5,591,788.00  4,956,100.00  440,100.00  8,216,212.00 57.22
- รวม  19,204,200.00  5,591,788.00 4,956,100.00 440,100.00 8,216,212.00 57.22 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  37,372,500.00  9,924,188.00 9,625,800.00 561,900.00 17,260,612.00 53.81  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา