รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008001000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (7945600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  8,633,000.00  0.00  0.00  8,003,450.00  629,550.00 92.71
1.3  ค่าตอบแทนพ.ราชการ(241/700) (ง 241/ ครั้งที่ 332 ลว. 22  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  4,453,000.00  0.00  0.00  1,601,530.00  2,851,470.00 35.97
- รวม  13,086,000.00  0.00 0.00 9,604,980.00 3,481,020.00 73.40 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  13,086,000.00  0.00 0.00 9,604,980.00 3,481,020.00 73.40  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา