รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008001000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (7945600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  8,633,000.00  0.00  0.00  8,003,450.00  629,550.00 92.71
1.3  ค่าตอบแทนพ.ราชการ(241/700) (ง 241/ ครั้งที่ 332 ลว. 22  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  4,453,000.00  0.00  0.00  4,822,590.00  -369,590.00 108.30
1.4  ตอบแทนพ.ราชการ (ง 241/1477 ครั้งที่ 471 ลว. 12  เม.ย. 2566) งบสำนักงาน  18,000.00  0.00  0.00  0.00  18,000.00 0.00
1.5  ค่าตอบแทนพ.ราชการ241/2030 23/5/2566 (ง 241/2030 ครั้งที่ 549 ลว. 23  พ.ค. 2566) งบโรงเรียน  4,859,000.00  0.00  0.00  3,229,768.00  1,629,232.00 66.47
- รวม  17,963,000.00  0.00 0.00 16,055,808.00 1,907,192.00 89.38 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  17,963,000.00  0.00 0.00 16,055,808.00 1,907,192.00 89.38  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา