รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอนุบาลจนจบขั้นพื้นฐาน (20004420022004100272)
  1. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ง 241/4832 ครั้งที่ 8 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  4,381,929.00  0.00  0.00  4,381,929.00  0.00 100.00
1.3  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ง 241/5382 ครั้งที่ 95 ลว. 28  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  3,586.00  0.00  0.00  3,586.00  0.00 100.00
1.5  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ง 241/174 ครั้งที่ 174 ลว. 9  ม.ค. 2566) [ใบจัดสรร] งบโรงเรียน  1,637,627.00  0.00  0.00  1,637,627.00  0.00 100.00
1.7  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ง 241/ ครั้งที่ 385 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  4,378,543.00  0.00  0.00  4,378,543.00  0.00 100.00
- รวม  10,401,685.00  0.00 0.00 10,401,685.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอนุบาลจนจบขั้นพื้นฐาน (20004420022004100349)
  2. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจัดการเรียนการสอน (ง 241/4832 ครั้งที่ 8 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  19,424,292.00  0.00  0.00  19,419,792.00  4,500.00 99.98
2.3  ค่าจัดการเรียนการสอน (ง 241/5382 ครั้งที่ 95 ลว. 28  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  55,700.00  0.00  0.00  55,700.00  0.00 100.00
2.5  ค่าจัดการเรียนการสอน (ง 241/174 ครั้งที่ 174 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  6,321,407.00  0.00  0.00  6,321,407.00  0.00 100.00
2.6  ค่าจัดการเรียนการสอน(241/242 ลว.30 ม.ค.66 (ง 241/319 ครั้งที่ 242 ลว. 30  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,755,500.00  0.00  0.00  1,747,560.00  7,940.00 99.55
2.7  ค่าจัดการเรียนการสอน (ง 241/1028 ครั้งที่ 385 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  8,440,600.00  0.00  0.00  8,440,600.00  0.00 100.00
- รวม  35,997,499.00  0.00 0.00 35,985,059.00 12,440.00 99.97 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอนุบาลจนจบขั้นพื้นฐาน (20004420022004100118)
  3. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าอุปกรณ์การเรียน (ง 241/4832 ครั้งที่ 8 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  3,465,655.00  0.00  0.00  3,465,655.00  0.00 100.00
3.3  ค่าอุปกรณ์การเรียน (ง 241/5382 ครั้งที่ 95 ลว. 28  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  2,980.00  0.00  0.00  2,980.00  0.00 100.00
3.5  ค่าอุปกรณ์การเรียน (ง 241/174 ครั้งที่ 174 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,294,205.00  0.00  0.00  1,294,205.00  0.00 100.00
3.6  ค่าอุปกรณ์การเรียน (ง 241/1028 ครั้งที่ 385 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  3,443,255.00  0.00  0.00  3,443,255.00  0.00 100.00
- รวม  8,206,095.00  0.00 0.00 8,206,095.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอนุบาลจนจบขั้นพื้นฐาน (20004420022004100041)
  4. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าหนังสือเรียน (ง 241/1028 ครั้งที่ 385 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  10,657,900.00  0.00  0.00  10,657,900.00  0.00 100.00
- รวม  10,657,900.00  0.00 0.00 10,657,900.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอนุบาลจนจบขั้นพื้นฐาน (20004420022004100195)
  5. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าเครื่องแบบนร. (ง 241/1028 ครั้งที่ 385 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  6,519,575.00  0.00  0.00  6,519,575.00  0.00 100.00
- รวม  6,519,575.00  0.00 0.00 6,519,575.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอนุบาลจนจบขั้นพื้นฐาน (20004420022004100345)
  6. กิจกรรม : สนับสนุนคชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  อุดหนุนยากจน (ง 241/3431 ครั้งที่ 766 ลว. 17  ส.ค. 2566) งบโรงเรียน  920,500.00  0.00  0.00  0.00  920,500.00 0.00
- รวม  920,500.00  0.00 0.00 0.00 920,500.00 0.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  72,703,254.00  0.00 0.00 71,770,314.00 932,940.00 98.72  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา