รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
  งบประมาณ 8,633,000.00 บาท เบิกจ่าย 8,003,450.00 บาท คงเหลือ 629,550.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 0.00 0.00 1,602,730.00 26  ต.ค. 2565
2 ตอบแทนพ.ราชการพ.ย. 0.00 0.00 1,596,130.00 16  พ.ย. 2565
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 0.00 0.00 1,601,530.00 13  ธ.ค. 2565
4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการฎ236 0.00 0.00 1,601,530.00 16  ม.ค. 2566
5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการฎ336 0.00 0.00 1,601,530.00 9  ก.พ. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา