สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าตอบแทนพ.ราชการ(241/700)  
  งบประมาณ 4,453,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,822,590.00 บาท คงเหลือ -369,590.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ตอบแทนพ.ราชการฎ437 0.00 0.00 1,601,530.00 8  มี.ค. 2566
2 ตอบแทนพ.ราชการฎ560 0.00 0.00 1,601,530.00 18  เม.ย. 2566
3 ตอบแทนพ.ราชการ 0.00 0.00 1,619,530.00 18  พ.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา