สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าตอบแทนพ.ราชการ241/2030 23/5/2566  
  งบประมาณ 4,859,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,229,768.00 บาท คงเหลือ 1,629,232.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 พ.ราชการ714 0.00 0.00 1,619,530.00 19  มิ.ย. 2566
2 พ.ราชการ823 0.00 0.00 1,619,530.00 17  ก.ค. 2566
3 เบิกเกินส่งคืน 0.00 0.00 -9,292.00 3  ส.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา