สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
  งบประมาณ 106,000.00 บาท เบิกจ่าย 15,000.00 บาท คงเหลือ 91,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 อบรมยาเสพติด811 0.00 0.00 10,000.00 17  ก.ค. 2566
2 วัสดุพระขาว 0.00 0.00 5,000.00 17  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา