รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ประเมินผู้เรียน NT  
  งบประมาณ 5,370.00 บาท เบิกจ่าย 4,650.00 บาท คงเหลือ 720.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมน้ำผึ้งฎ434 0.00 0.00 4,650.00 7  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา