สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  คชจ.ดำเนินโครงการร.ร.คุณภาพประจำตำบล  
  งบประมาณ 50,000.00 บาท เบิกจ่าย 35,510.00 บาท คงเหลือ 14,490.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมพรนภา808 0.00 0.00 29,900.00 13  ก.ค. 2566
2 ถ่ายเอกสาร818 0.00 0.00 5,610.00 17  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา