สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  คชจ.ทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา  
  งบประมาณ 19,472.00 บาท เบิกจ่าย 19,471.92 บาท คงเหลือ 0.08 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้821 0.00 0.00 19,471.92 17  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา