รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมแข่งขันวิชาการ  
  งบประมาณ 8,000.00 บาท เบิกจ่าย 8,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างรถตู้เจ้าฟ้าสร้าง 0.00 0.00 5,600.00 10  พ.ย. 2565
2 ค่าวัสดุ 0.00 0.00 2,400.00 10  พ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา