สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าตอบแทนครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  
  งบประมาณ 340,000.00 บาท เบิกจ่าย 340,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ครูทรงคุณค่า 4 ราย 0.00 0.00 68,000.00 22  พ.ย. 2565
2 ครูทรงคุณค่า 4 รายฎ174 0.00 0.00 68,000.00 21  ธ.ค. 2565
3 ครูทรงคุณค่า 4 รายฎ302 0.00 0.00 68,000.00 27  ม.ค. 2566
4 ครูทรงคุณค่า 4 รายฎ399 0.00 0.00 68,000.00 21  ก.พ. 2566
5 ครูทรงคุณค่า 4 ราย 0.00 0.00 68,000.00 28  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา