รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าพาหนะอบรมพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิคอ่านเขียนภาษาไทย  
  งบประมาณ 1,000.00 บาท เบิกจ่าย 904.00 บาท คงเหลือ 96.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายเดินทาง 0.00 0.00 904.00 3  พ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา