รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ธุรการ9000  
  งบประมาณ 2,025,000.00 บาท เบิกจ่าย 675,000.00 บาท คงเหลือ 1,350,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ตอบแทนธุรการ796 0.00 0.00 675,000.00 12  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา