รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  1  
  งบประมาณ 204,000.00 บาท เบิกจ่าย 68,000.00 บาท คงเหลือ 136,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ครูทรงคุณค่า 4 ราย 0.00 0.00 68,000.00 12  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา