รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  คชจ.ประเมินการอ่านของผู้เรียน(RT)  
  งบประมาณ 1,300.00 บาท เบิกจ่าย 1,176.00 บาท คงเหลือ 124.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.เดินทางน้ำผึ้ง 0.00 0.00 1,176.00 21  ธ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา