สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจ้างธุรการ15,000ธุรการ9,000  
  งบประมาณ 4,662,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,623,750.00 บาท คงเหลือ 38,250.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ธุรการ15000 0.00 0.00 825,000.00 27  ต.ค. 2565
2 ประกันส.15000 0.00 0.00 24,750.00 27  ต.ค. 2565
3 ธุรการ9000 0.00 0.00 684,000.00 27  ต.ค. 2565
4 ตอบแทนธุรการ 0.00 0.00 825,000.00 22  พ.ย. 2565
5 ประกันส. 0.00 0.00 24,750.00 22  พ.ย. 2565
6 ตอบแทนธุรการ 0.00 0.00 675,000.00 22  พ.ย. 2565
7 ตอบแทนธุรการฎ164 0.00 0.00 825,000.00 21  ธ.ค. 2565
8 ประกันส.ฎ165 0.00 0.00 24,750.00 21  ธ.ค. 2565
9 ตอบแทนธุรการฎ166 0.00 0.00 675,000.00 21  ธ.ค. 2565
10 ประกันส.ฎ390 0.00 0.00 40,500.00 21  ก.พ. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา