รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  คชจ.โครงการบริหารจัดการร.ร.ขนาดเล็ก  
  งบประมาณ 57,905.00 บาท เบิกจ่าย 57,710.00 บาท คงเหลือ 195.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าพาหนะรับส่งนร.6 ร.ร. 0.00 0.00 57,710.00 14  ธ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา