รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  คชจ.ประชุมสัมมนา  
  งบประมาณ 1,300.00 บาท เบิกจ่าย 545.00 บาท คงเหลือ 755.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.เดินทางเพ็ญพรรณ 0.00 0.00 545.00 3  ม.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา