รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  คชจ.ในการร่วมประชุมค.วิทยาศาสตร์พลังสิบร.ร.ชุมพล  
  งบประมาณ 2,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,456.00 บาท คงเหลือ 1,044.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.เดินทางฎ407 0.00 0.00 1,456.00 27  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา