รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  นักการต่อเนื่อง sp 2 ยาม แม่บ้าน ครูขั้นวิกฤต ม.ค.-มี.ค.  
  งบประมาณ 1,979,400.00 บาท เบิกจ่าย 2,013,616.00 บาท คงเหลือ -34,216.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ตอบแทนนักการฎ295 0.00 0.00 117,000.00 27  ม.ค. 2566
2 ประกันส.นักการฎ296 0.00 0.00 5,850.00 27  ม.ค. 2566
3 นักการ sp2ฎ297 0.00 0.00 303,387.00 27  ม.ค. 2566
4 ประกันส.sp2นักการ 0.00 0.00 15,169.00 27  ม.ค. 2566
5 ตอบแทนนักการ 0.00 0.00 297,000.00 22  พ.ย. 2565
6 ประกันส. 0.00 0.00 8,910.00 22  ก.พ. 2566
7 ครูวิกฤตฎ340 0.00 0.00 180,000.00 9  ก.พ. 2566
8 ประกันส.ครูวิกฤตฎ341 0.00 0.00 9,000.00 9  ก.พ. 2566
9 ตอบแทนนักการฎ392 0.00 0.00 117,000.00 21  ก.พ. 2566
10 ประกันส.ฎ393 0.00 0.00 5,850.00 21  ก.พ. 2566
11 นักการฎ394 0.00 0.00 306,000.00 21  ก.พ. 2566
12 ประกันส.ฎ395 0.00 0.00 15,300.00 21  ก.พ. 2566
13 ตอบแทนครูขั้นวิกฤตฎ441 0.00 0.00 180,000.00 8  มี.ค. 2566
14 ประกันส.ขั้นวิกฤตฎ442 0.00 0.00 9,000.00 8  มี.ค. 2566
15 ตอบแทนนักการ 0.00 0.00 117,000.00 28  มี.ค. 2566
16 ประกันส. 0.00 0.00 5,850.00 28  มี.ค. 2566
17 ตอบแทนsp2 0.00 0.00 306,000.00 28  มี.ค. 2566
18 ประกันส. 0.00 0.00 15,300.00 28  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา