รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายค.บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  
  งบประมาณ 15,000.00 บาท เบิกจ่าย 21,800.00 บาท คงเหลือ -6,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมรวีพร619 0.00 0.00 21,800.00 2  พ.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา