รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  คชจ.เดินทางอบรมผู้นำทางวิชาการร.ร.ศูนย์วิทพลังสิบ  
  งบประมาณ 12,700.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 12,700.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา