รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  คชจ.ค.บ้านวิทยาศาสตร์น้อย  
  งบประมาณ 15,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,320.00 บาท คงเหลือ 12,680.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ึคชจ.เดินทาง775 0.00 0.00 2,320.00 6  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา