รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  คชจ.เดินทางจ.นครนายก  
  งบประมาณ 4,200.00 บาท เบิกจ่าย 4,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.เดินทางศน. 0.00 0.00 2,704.00 15  เม.ย. 2566
2 ถ่ายเอกสาร611 0.00 0.00 1,496.00 1  พ.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา