สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ครูวิทย์ - คณิต 241/414 ลว.20 มี.ค.66  
  งบประมาณ 315,600.00 บาท เบิกจ่าย 189,000.00 บาท คงเหลือ 126,600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ว-ค562 0.00 0.00 60,000.00 18  เม.ย. 2566
2 ประกันส.ว-ค563 0.00 0.00 3,000.00 18  เม.ย. 2566
3 ตอบแทนว-คพ.ค.66 0.00 0.00 60,000.00 18  พ.ค. 2566
4 ประกันส. ว-ค 0.00 0.00 3,000.00 18  พ.ค. 2566
5 ว-ค716 0.00 0.00 60,000.00 19  มิ.ย. 2566
6 ประกันส.717 0.00 0.00 3,000.00 19  มิ.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา