รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ขยายผลความรู้ทักษะเชื่อมโยงสังคมสิ่งแวดล้อม  
  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,200.00 บาท คงเหลือ 800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุ668 0.00 0.00 9,200.00 24  พ.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา