รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าพาหนะคณะทำงานวิทย์พลังสิบ  
  งบประมาณ 12,000.00 บาท เบิกจ่าย 15,936.00 บาท คงเหลือ -3,936.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.เดินทาง674 0.00 0.00 15,936.00 24  พ.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา