รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ครูทรงคุณค่า  
  งบประมาณ 136,000.00 บาท เบิกจ่าย 136,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ครูทรงคุณค่า 4 ราย663 0.00 0.00 68,000.00 22  พ.ค. 2566
2 ครูทรงคุณค่า 4 ราย 0.00 0.00 68,000.00 19  มิ.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา