รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  
  งบประมาณ 2,980.00 บาท เบิกจ่าย 2,980.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอุปกรณ์การเรียน 0.00 0.00 2,980.00 30  พ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา