รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  
  งบประมาณ 3,443,255.00 บาท เบิกจ่าย 3,443,255.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอุปกรณ์การเรียน 0.00 0.00 3,443,255.00 14  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา