รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
  งบประมาณ 4,381,929.00 บาท เบิกจ่าย 4,381,929.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 4,381,929.00 27  ต.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา