รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ปป.ซ่อมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  
  งบประมาณ 1,550,700.00 บาท เบิกจ่าย 1,550,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ปรับปรุงอาคารเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 74,300.00 0.00 0.00 5  ม.ค. 2566
2 ปป.จุฬามณี 496,400.00 0.00 0.00 17  ม.ค. 2566
3 ปป.อาคารวัดทางหลวง 490,000.00 0.00 0.00 17  ม.ค. 2566
4 เบิกเจ้าฟ้าสร้าง 0.00 74,300.00 0.00 30  ม.ค. 2566
5 ปป.วัดจุฬามณี 0.00 496,400.00 0.00 24  ก.พ. 2566
6 ซ่อมทางหลวง 0.00 490,000.00 0.00 3  มี.ค. 2566
7 มาลาอี 490,000.00 0.00 0.00 17  ม.ค. 2566
8 ซ่อมแซมมาลาอี 0.00 245,000.00 0.00 3  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา