รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ครุภัณฑ์งานอาชีพ  
  งบประมาณ 2,220,000.00 บาท เบิกจ่าย 320,100.00 บาท คงเหลือ 1,899,900.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ปรับปรุงร.ร.ไม้ตรา 320,100.00 0.00 0.00 20  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา