รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (31061)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000011)
  1. กิจกรรม : อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (2000466)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมแข่งขันวิชาการ (ง 241/ ครั้งที่ 4 ลว. 20  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
- รวม  8,000.00  0.00 0.00 8,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (31061)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000024)
  2. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ(คืนครูให้นร.สำหรับร.ร.ปกติ) (87195)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้างธุรการ15,000ธุรการ9,000 (ง 241/4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  4,662,000.00  0.00  0.00  4,623,750.00  38,250.00 99.18
2.4  ค่าจ้างธุรการ15,000ธุรการ9,000 (ง 241/198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  4,545,000.00  0.00  0.00  4,542,412.00  2,588.00 99.94
- รวม  9,207,000.00  0.00 0.00 9,166,162.00 40,838.00 99.56 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (31061)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000017)
  3. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ(ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ) (00114)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  นักการต่อเนื่อง sp 2 ยาม แม่บ้าน ครูขั้นวิกฤต ต.ค.-ธ.ค. (ง 241/4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  1,964,925.00  0.00  0.00  1,929,044.00  35,881.00 98.17
3.4  จ้างครูวิทย์คณิต (ง 241/5145 ครั้งที่ 63 ลว. 11  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  473,400.00  0.00  0.00  448,500.00  24,900.00 94.74
3.6  ประกันส. (ง 241/0 ครั้งที่ 0 ลว. 11  พ.ย. 2565) กลุ่มการเงิน  22,185.00  0.00  0.00  3,750.00  18,435.00 16.90
3.7  นักการต่อเนื่อง sp 2 ยาม แม่บ้าน ครูขั้นวิกฤต ม.ค.-มี.ค. (ง 241/198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบสำนักงาน  1,979,400.00  0.00  0.00  2,013,616.00  -34,216.00 101.73
3.8  ครูวิทย์ - คณิต 241/414 ลว.20 มี.ค.66 (ง 241/414 ครั้งที่ 414 ลว. 20  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  315,600.00  0.00  0.00  0.00  315,600.00 0.00
- รวม  4,755,510.00  0.00 0.00 4,394,910.00 360,600.00 92.42 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (31061)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000017)
  4. กิจกรรม :จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ข้าราชการฯเด็กพิการ  (20004660011700111)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  จ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการต.ค.65-มี.ค.66 (ง 241/5142 ครั้งที่ 59 ลว. 10  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,669,896.00  0.00  0.00  1,633,811.00  36,085.00 97.84
- รวม  1,669,896.00  0.00 0.00 1,633,811.00 36,085.00 97.84 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (31061)
  โครงการครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (20004310061005000023)
  5. กิจกรรม : ครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (098011)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าตอบแทนครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ง 241/4954 ครั้งที่ 27 ลว. 31  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  340,000.00  0.00  0.00  340,000.00  0.00 100.00
- รวม  340,000.00  0.00 0.00 340,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (31061)
  โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (20004310061005000025)
  6. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (098011)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าพาหนะอบรมพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิคอ่านเขียนภาษาไทย (ง 241/4953 ครั้งที่ 19 ลว. 31  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  1,000.00  0.00  0.00  904.00  96.00 90.40
- รวม  1,000.00  0.00 0.00 904.00 96.00 90.40 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (31061)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน (200043100310050000004)
  7. กิจกรรม : ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (660004)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  คชจ.ประเมินการอ่านของผู้เรียน(RT) (ง 241/5005 ครั้งที่ 42 ลว. 3  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  1,300.00  0.00  0.00  1,176.00  124.00 90.46
7.3  คชจ.ค.ประเมินความสามารถการอ่านผู้เรียน rt (ง 241/259 ครั้งที่ 225 ลว. 25  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  5,410.00  0.00  0.00  5,375.00  35.00 99.35
- รวม  6,710.00  0.00 0.00 6,551.00 159.00 97.63 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (31061)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000020)
  8. กิจกรรม : การบริหารจัดการร.ร.ขนาดเล็ก (665201000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  คชจ.โครงการบริหารจัดการร.ร.ขนาดเล็ก (ง 241/5485 ครั้งที่ 103 ลว. 2  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  57,905.00  0.00  0.00  57,710.00  195.00 99.66
8.3  คชจ.เดินทางโรงแรมริเวอร์ไซด์ (ง 241/957 ครั้งที่ 373 ลว. 8  มี.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  1,300.00  0.00  0.00  848.00  452.00 65.23
- รวม  59,205.00  0.00 0.00 58,558.00 647.00 98.91 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (31061)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน วัดและประเมินผล (20004310031005000012)
  9. กิจกรรม : การพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (668618100000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  คชจ.ประชุมสัมมนา (ง 241/ ครั้งที่ 5470 ลว. 1  ธ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศฯ  1,300.00  0.00  0.00  545.00  755.00 41.92
- รวม  1,300.00  0.00 0.00 545.00 755.00 41.92 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (31061)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000009)
  10. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ (660009300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  คชจ.ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศร.ร.ชุมพล (ง 241/ ครั้งที่ 106 ลว. 6  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00
10.3  คชจ.ในการร่วมประชุมค.วิทยาศาสตร์พลังสิบร.ร.ชุมพล (ง 241/5488 ครั้งที่ 104 ลว. 2  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  2,500.00  0.00  0.00  1,456.00  1,044.00 58.24
10.5  คชจ.เดินทางอบรมผู้นำทางวิชาการร.ร.ศูนย์วิทพลังสิบ (ง 241/366 ครั้งที่ 263 ลว. 3  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  12,700.00  0.00  0.00  0.00  12,700.00 0.00
10.6  คชจ.โครงการยกระดับคุณภาพวิทยาศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ (ง 241/ ครั้งที่ 395 ลว. 15  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
- รวม  255,200.00  0.00 0.00 1,456.00 253,744.00 0.57 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (31061)
  โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมลักษณะอันพึงประสงค์ (20004310062005000007)
  11. กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (6686179)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  คชจ.เดินทางโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (ง 241/58 ครั้งที่ 58 ลว. 9  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  3,600.00  0.00  0.00  3,096.00  504.00 86.00
- รวม  3,600.00  0.00 0.00 3,096.00 504.00 86.00 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (31061)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000012)
  12. กิจกรรม : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถม (660010800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าใช้จ่ายค.บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (ง 241/207 ครั้งที่ 205 ลว. 20  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
12.2  คชจ.ค.บ้านวิทยาศาสตร์น้อย (ง 241/ ครั้งที่ 248 ลว. 1  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
12.3  คชจ.เดินทางจ.นครนายก (ง 241/956 ครั้งที่ 369 ลว. 8  มี.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  4,200.00  0.00  0.00  0.00  4,200.00 0.00
- รวม  34,200.00  0.00 0.00 0.00 34,200.00 0.00 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (31061)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน (20004310031005000011)
  13. กิจกรรม : การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (668617600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  คชจ.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ง 241/197 ครั้งที่ 214 ลว. 19  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
- รวม  6,000.00  0.00 0.00 6,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (31061)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000008)
  14. กิจกรรม : ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบและออกกลางคันเข้าระบบ (660008500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  คชจ.ขับเคลื่อนแก้ปัญหาเด็กอยู่นอกระบบการศึกษา (ง 241/1036 ครั้งที่ 389 ลว. 13  มี.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  13,000.00  0.00  0.00  0.00  13,000.00 0.00
- รวม  13,000.00  0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (665745500000)
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (20004060036005000002)
  15. กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (665745500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ง 241/5654 ครั้งที่ 130 ลว. 16  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  106,000.00  0.00  0.00  7,900.00  98,100.00 7.45
- รวม  106,000.00  0.00 0.00 7,900.00 98,100.00 7.45 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (660516400000)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (200043500021005000003)
  16. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ (6605164000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  เงินอุดหนุนนร.ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ง 241/489 ครั้งที่ 287 ลว. 9  ก.พ. 2566) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  19,000.00  0.00  0.00  0.00  19,000.00 0.00
- รวม  19,000.00  0.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  16,485,621.00  0.00 0.00 15,627,893.00 857,728.00 94.80  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา